Stichting Doloroso

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het vormgeven, produceren van en uitvoeren van muziekproducties, met name op het gebied van (klassieke) zang, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn
 

Hoofdlijnen en beleidsplan

Het ontwikkelen van muzikale concepten die maatschappelijke thema’s belichten en/of de aandacht voor Nederlands en Europees cultureel erfgoed versterken.
Het beleid is er op gericht muzikale concepten te ontwikkelen met een educatief karakter en het ontwikkelen van voorstellingen en performances met een maatschappelijk engagement. Het beleid is er op gericht dat alle inkomsten besteed worden aan ontwikkeling en uitvoeren van de voorstelling.
Het beleid is dusdanig dat door Doloroso wordt voldaan aan de wet- en regelgeving in de zin van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuur

Q.L.V. Melssen, directeur
De stichting wordt bestuurd door drie bestuurders:
R.Y. Weaver, voorzitter
K.E.H. Terwisse, secretaris
D.J.H. Nieuwendijk, penningmeester

 

Beloning

Aan de leden van het bestuur worden geen beloningen en/of vacatiegelden uitgekeerd met uitzondering van gemaakte reiskosten.
De directeur ontvangt vanuit de stichting geen salariskosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Stichting Doloroso heeft in 2014 en 2015 in het kader van de 70-jarige herdenkingen de voorstelling “Vannacht naar dag” ontwikkeld en gespeeld.
Door het enorme succes en de impact van de voorstelling en het aansluitende ontbijt is besloten de voorstelling op reprise te nemen. De Stichting is zich gaan voorbereiden op de herdenkingen van de 75-jarige bevrijding 2019/2020. Op het moment is de KSF-stichting bezig met het werven van fondsen en subsidies bij o.a. V Fonds en andere landelijke fondsen, provincies en gemeentes, voor dit project. Ook zijn we internationaal bezig om aandacht en vorm te geven aan het thema vrijheid en verbinding. De voorstelling zal daarom ook in het Engels gespeeld worden.


Stichting Doloroso

Welnastraat 793
1096 GJ Amsterdam
www.stichtingdoloroso.nl
06 100 53 640

RSIN: 806249730
KvK: 41261553
Bank: NL75INGB0002339086 t.n.v. Stichting Doloroso.

Stichting Doloroso heeft de Culturele ANBI-status.

Jaarverslag 2018

Bekijk het jaarverslag van 2018 hier

Jaarverslag 2019

In 2019 heeft Sticting Doloroso van twee provincies subsidies ontvangen ten bedrage van € 85.000. Van de Provincie Limburg is er een subsidie van € 35.000 voor 7 voorstellingen ontvangen en van de Provincie Gelderland een subsidie van € 50.000 voor 10 voorstellingen.


Daarvan hebben 9 voorstellingen met Vannacht naar Dag in het najaar van 2019 plaats gevonden. Deze voorstellingen waren in het kader van de 75 jarige herdenking van WO II.
Alle voorstellingen hebben steeds op een speciale locatie plaats gevonden waar het daglicht kon binnen vallen. Elke voorstelling begon een uur voordat de zon opkwam.
De voorstellingen waren intiem en bijzonder en zijn zeer goed ontvangen. Tevens heeft Stichting Doloroso er voor gezorgd dat er ook partijen waren die het ontbijt hebben gesponsord.
Dit waren veelal gemeentes maar ook particulieren die kaarten hebben gekocht voor de voorstelling.

 

Bekijk het jaarverslag van 2019 hier

Jaarverslag 2020

Stichting Doloroso heeft over 2020 een negatief resultaat behaald van circa € 22.500. In het jaar 2019 bedroeg het resultaat nog € 37.000 positief. Dit grote verschil is te verklaren doordat er in de jaarrekening 2019 een bedrag van € 81.500 als subsidie opbrengsten is verantwoord, wat deels ook ten goede is gekomen aan de voorstellingen van 2020.
Bij een meer evenwichtigere inkomstenverdeling had het financiële plaatje over 2019 en 2020 minder uit elkaar gelopen. Daarnaast heeft corona in 2020 uiteraard ook het financiële huishoudboekje van de Stichting parten gespeeld.
Van het subsidiebedrag dat in 2019 van Provincie Limburg en Provincie Gelderland is ontvangen hebben heeft Stichting Doloroso 9 voorstellingen in het voorjaar van 2020 gespeeld.
In  2019 had Stichting Doloroso met deze subsidies al 9 voorstellingen met Vannacht naar Dag in het najaar van 2019 plaats gevonden. Deze voorstellingen waren in het kader van de 75 jarige herdenking van WO II.
De voorstellingen hebben steeds op een speciale locatie plaats gevonden waar het daglicht kon binnen vallen. Elke voorstelling begon een uur voordat de zon opkwam.
Ze waren intiem en bijzonder en zijn zeer goed ontvangen. Tevens heeft Stichting Doloroso er voor gezorgd dat er ook partijen waren die het ontbijt hebben gesponsord.
Dit waren veelal gemeentes maar ook particulieren die kaarten hebben gekocht voor de voorstelling.

Net na de laatste voorstelling van 8 maart is helaas de Corona uitgebroken waardoor er verder dat jaar geen verdere voorstellingen meer hebben plaats gevonden en zijn er ook geen nieuwe projecten gestart.

Hopelijk zullen er in 2021 weer nieuwe activiteiten plaats vinden.

Bekijk het jaarverslag van 2020 hier